Bee Prosperous - featured image

UHLELO LWE-BEE PROSPEROUS

Siyajabula ukumemezela ukuqala kohlelo lwe-Bee Prosperous Programme, ngoxhaso lwezimali oluvela ku-DG Murray Trust. Loluhlelo lweminyaka emibili okuhloswe ngalo, ukunika amandla intsha yasemphakathini engu-50 eKZN nase-Eastern Cape ukusungula ama-apiaries angu-25 (amabhizinisi okufuya izinyosi). Loluhlelo lubandakanya ukuqeqeshwa okubanzi kokufuya izinyosi kanye nokwelulekwa, kanye nokwesekwa ngesakhiwo (njengocingo lokwakha kanye nezidleke) kanye nokuxhumana kwemakethe kwabaqeqeshwayo abafanelekile.

Loluhlelo lutholakala kuphela entsheni ehlala ngaphakathi kuka-25km eKwanyana endaweni yase-Amadiba e-Eastern Cape, noma ngaphakathi kuka-60km Obanjeni eKZN. Sicela uqaphele ukuthi alikho iholo elizotholwa abaqeqeshwayo kuloluhlelo.

Isikhathi sohlelo: January 2024 kuya kuDecember 2025

Abaxhasi bohlelo: DG Murray Trust ne-Kingdom Bees

Umgomo/Isifiso: Ukukhuthaza nokusekela ngokuzinzile ukusungula kwenethiwekhi yebhizinisi lezinyosi ngaphakathi kwemiphakathi lapho uSiyazisiza esebenza khona.

Imisebenzi eyinhloko:

 1. Ukuqeqeshwa kwabasebenzi base-Siyazisiza ekufuyeni izinyosi kanye namakhono ebhizinisi (February noMarch 2024).
 2. Ukuqasha abafuyi bezinyosi abasha (April – May 2024).
 3. Ukuqeqeshwa kwabafakizicelo abaphumelelayo (June 2024).
 4. Ukusungula izindlu zezinyosi ezingu-25, ukubanjwa kwezinyosi, ukumisa izidleke, kanye nokufaka ucingo lwezindlu zezinyosi (July 2024 – March 2025).
 5. Ukwakhiwa kwamayunithi lapho okuzovunwa khona uju lwezinyosi: eyodwa izoba e-Amadiba neyodwa eZululand Agri-Support Centre Obanjeni (November 2024 – March 2025).
 6. Ukwelulekwa kwabafuyi bezinyosi abasha, ukubaxhumanisa kumanethiwekhi endawo azobasekela isikhathi eside, nokuhlanganisa imikhiqizo ukuze kube nezingxoxo ezingcono zamanani nokufinyelela emakethe (July 2024 – December 2025).

Abazuzayo: Intsha engu-30 yasendaweni yase-Amadiba kanye nentsha engu-20 yasendaweni yaseMlalazi, lapho u-60% ngabesifazane. (“Intsha” ichazwa njengabantu abasha kusukela eminyakeni engu-18 – 35 ubudala.)

Ulwazi labaxhasi: I-DG Murray Trust (DGMT) ingumsunguli osebenzisa amasu okwenza ushintsho. Ukusungula kutholakala ngokushintsha kokuziphatha (okushintsha izingqondo nezenzo zomuntu ngamunye nezomphakathi) nangoshintsho lobuchwepheshe. Ku-DGMT, ukusungula okusha kuqonde ukwenza umhlaba ube yindawo engcono kubo bonke abantu, ngokusebenzisana nemvelo.

IZICELO KANYE NOLWAZI KWABAZOQEQESHWA

Amalungiselelo/Izinhelo

 • Abaqeqeshwayo bazothola ukuqeqeshwa kwamahhala, nokuthuthwa mahhala, ukudla kanye nendawo yokuhlala kuloluhlelo, kanye nokwelulekwa kulomkhakha.
 • Ama-workshops okuqeqesha azokwenzeka ngoJune 2024, futhi azoba izinsuku ezi-4 ubude.
 • Imihlangano yokuqeqesha izobanjelwa eSiyazisiza eZululand Agri-Support Centre Obanjeni, eKZN (ecishe ibe ngu-15km ukusuka eGingindlovu, 9km ukusuka eMtunzini, no-40km ukusuka e-Empangeni).
 • Ekuqedeni kokuqeqeshwa kanye nokuhlolwa, abaqeqeshwayo bazosizwa (ngokuhlinzekwa kwezidleke zezinyosi, imishini yokufuya izinyosi, nezinto zokwakha kanye nokusekelwa kwezobuchwepheshe) ekumiseni izindlu zezinyosi.
 • Abaqeqeshwayo bazolulekwa ngesikhathi sokuqala sokumisa nangokuvuna uju (okulindeleke ukuthi kube phakathi nonyaka wesibili wokuqhuba loluhlelo lwezindlu lezinyosi).
 • Abaqeqeshwayo bazoxhunyaniswa kumanethiwekhi wendawo futhi basekelwe ukufinyelela ezimakethe ukudayiswa kwemikhiqizo yabo yezinyosi.

Imigomo yesicelo sokuqeqeswha:

 • Abafakizicelo kumele bafake izicelo ngababili (pairs) okusho ukuthi kumele uthole umuntu ozobe usebenzisana naye kuloluhlelo, futhi abazokwazi ukusebenza ngempumelelo ndawonye.
 • Abenzi bezicelo kumele babe ngabantu baseNingizimu Afrika abaneminyaka engu-18 – 35 ubudala, futhi abangenalo irekhodi lobugebengu.
 • Abafakizicelo kumele bakhombise intshisekelo yokufuya izinyosi kanye nokungesabi izinyosi noma ukungezwani nokuhlatshwa izinyosi.
 • Oyedwa kunina nobabili kwabafakizicelo kufanele abe namakhono ayisisekelo okubhala nokubala ukuze kugcinwe amarekhodi ebhizinisi lokufuya izinyosi nokubika.
 • Abafakizicelo kumele ukuthi sebevele bacabangele izindawo ezingaba khona endaweni yabo eziphephile futhi ezifanele ukusungula indlu yezinyosi kuyo, futhi bacabange ukuthi yiziphi izinketho zokudla eziseduze ezikhona zezinyosi.

Uhlelo lokukhethwa:

UHLELO LOKUQALA:

Njengabafake izicelo, kumele:

 1. Uhambisa ifomu lesicelo ngaphambi koLwesihlanu ngezi-26 April 2024. Isixhumanisi sefomu silapha.
 2. Ukuhambisa ividiyo emfushane ekhuthazayo ngaphambi koLwesihlanu 26 April 2024, ngolimi lwabo lwasekhaya echaza:
  • Kungani ufisa ukuthola leli thuba lokuqeqeshwa
  • Yisiphi isipiliyoni eninaso nobabili ngokusebenza ndawonye
  • Kungani ucabanga ukuthi ungaba umfuyi wezinyosi ophumelelayo

(Le vidiyo akumele ibe ngaphezu kwemizuzu emi-3.)

Sicela uthumele le vidiyo nge-imeyili ku-info@siyazisiza.org.za noma nge-WhatsApp ku-077 275 9107.

UHLELO LWESIBILI:

Abafakizicelo abaphumelele kuloluhlelo lwesibili kuzodingeka bahambele ingxoxo (kanye nomuntu ozobe ufake isicelo naye). Abafake izicelo eKZN kuzoxoxwa nabo eSiyazisiza e-Zululand Agri-Support Centre, abafake izicelo e-Eastern Cape kuzoxoxwa nabo endaweni yase-Amadiba (indawo isazokhethwa). Isizathu salokhu ukuhlola ukuthi abafakizicelo bakhululekile kangakanani ukuzungezwa izinyosi.

UHLELO LWESITHATHU:

Abenzi bezicelo abaphumelele kuloluhlelo lwesithathu kuzodingeka bathole isitifiketi sokuvunyelwa kwamaphoyisa. (police clearance certificate).

UHLELO LOKUGCINA:

Abafakizicelo abaphumelelayo bazokwaziswa, futhi kuzodingeka basayine isivumelwano sokuzibophezela kwabo ukufeza izidingo zohlelo, futhi ukubamba iqhaza emhlanganweni wokuqeqesha, ukwenza imisebenzi yokulungiselela ezindaweni la abazobeka khona izindlu zezinyosi ukulandela nganoma yiziphi izidingo ezivela kubaluleki, ukugcina amarekhodi ebhizinisi enemininingwane,  ukuhlinzeka imibiko njalo, nezinye izibopho.

Noma yimuphi umfakisicelo otholakale engathembekile enqubweni yakhe yokufaka isicelo uyokhishwa ngokushesha ekwamukeleni ohlelweni.